Математик 6

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Энгийн бутархайн үндсэн чанар, энгийн бутархайг жиших
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: