Математик 6

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Гүдгэр 4,5,6 өнцөгтийн дотоод өнцгүүдийн нийлбэр
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: