Математик 6

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хамар ба босоо өнцөг
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: