Математик 6

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Тэгш өнцөгт координатын хавтгай
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: