Математик 6

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Тэгш өнцөгт паралелепипед
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: