Математик 6

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Тэгш өнцөгтийн талбай, периметр, хэрэглээ
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: