Математик 6

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Тэгш хэмийн хувиргалт
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: