Хими 6

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Материалын хүчиллэг, суурилаг шинж
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: