Физик 6

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Гэрлийн хугарал
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: