Физик 6

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Нүдэндээ итгэж болох уу?
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: