Физик 6

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Энергийн хэлбэр ба хувирал
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: