Англи хэл 6

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
That’s mine
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: