Дүрслэх Урлаг 6

Сэдвийн нэр:
Хээ угалзаар чимэглэн цаасан наамал хийх
Хичээлийн нэр:
Хээ угалзаар чимэглэн цаасан наамал хийх
Хичээлийн агуулга:
Хээ угалзаар чимэглэн цаасан наамал хийх
Суралцахуйн зорилт: