Биеийн тамир 6

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Волейболын үндсэн зогсолт, доороос дамжуулалтын техник
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: