Нийгэм ахуйн баримжаа 5

Сэдвийн нэр:
Зэрлэг амьтад
Хичээлийн нэр:
Зэрлэг амьтад
Хичээлийн агуулга:
Зэрлэг амьтдын амьдралын орчин
Суралцахуйн зорилт: