Иргэний боловсрол 5

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Тулгарч буй бэрхшээлийг зөв зохицуулж шийдвэрлэх аргад суралцъя
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: