Хүн ба нийгэм 5

Сэдвийн нэр:
Эх орныхоо түүх, соёлыг хэрхэн мэдэх вэ?
Хичээлийн нэр:
Эх орныхоо түүх, соёлыг хэрхэн мэдэх вэ?
Хичээлийн агуулга:
Эх орныхоо түүх, соёлыг хэрхэн мэдэх вэ?
Суралцахуйн зорилт: