Хүн ба байгаль 5

Сэдвийн нэр:
Салхины чиг ба хүчийг судалья
Хичээлийн нэр:
Салхины чиг ба хүчийг судалья
Хичээлийн агуулга:
Салхины чиг ба хүчийг судалья
Суралцахуйн зорилт: