Англи хэл 5

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Misheel is wearing red shoes
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: