Англи хэл 5

Сэдвийн нэр:
How is the weather?
Хичээлийн нэр:
How is the weather?
Хичээлийн агуулга:
How is the weather?
Суралцахуйн зорилт: