Англи хэл 5

Сэдвийн нэр:
What time is it?
Хичээлийн нэр:
What time is it?
Хичээлийн агуулга:
What time is it?
Суралцахуйн зорилт: