Дүрслэх Урлаг 5

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Цаас нугалж хайчлах аргаар чимэглэл хийх
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: