Дүрсийн хувиргалт 5

Сэдвийн нэр:
Дүрсийн хувиргалт хийж бүтээл хийх
Хичээлийн нэр:
Дүрсийн хувиргалт хийж бүтээл хийх
Хичээлийн агуулга:
Дүрсийн хувиргалт хийж бүтээл хийх
Суралцахуйн зорилт: