Цахим хичээл 4

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
“Эрчим хүч, усаа хэмнэцгээе”
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: