Монгол хэл 4

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Өгсөн зорилгын дагуу сонины мэдээ бичих
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: