Хүн ба байгаль 4

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Яагаад зуны цагт цайвар хувцас өмсдөг вэ?
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: