Хүн ба байгаль 4

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Сүүдрийн хэмжээг хэрхэн өөрчилж болох вэ?
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: