Хүн ба байгаль 4

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Гэрэл хэрхэн тардаг вэ?
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: