Дүрслэх Урлаг 4

Сэдвийн нэр:
Амьтны биеийг баримжаалан зурах
Хичээлийн нэр:
Амьтны биеийг баримжаалан зурах
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: