Дүрслэх Урлаг 4

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Цаасан хайрцаг задалж тэгш
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: