Газар хөдлөлтөд тэсвэртэй байшингийн загвар бүтээцгээе. 4

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: