Хүн ба орчин 3

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Ургамлаа хэмжиж тэмдэглэл хөтлөе
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: