Биеийн тамир 3

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Бөмбөг шидэж байг онох
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: