Монгол хэл 2

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Зааврын дагуу найзаа танилцуулъя
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: