Математик 2

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
3, 6, 9-өөр үржүүлэх, хуваах
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: