Биеийн тамир 2

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
Бөмбөгийг оновчтой өнхрүүлэх
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: