Монгол хэл 1

Сэдвийн нэр:
Ж Авиа үсэг бататгал
Хичээлийн нэр:
Ж Авиа үсэг бататгал
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: