Монгол хэл 1

Сэдвийн нэр:
"З" авиа бататгах
Хичээлийн нэр:
"З" авиа бататгах
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: