Монгол хэл 1

Сэдвийн нэр:
Юмсыг ажиглах
Хичээлийн нэр:
Юмсыг ажиглах
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: