Монгол хэл 1

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
"Ш" авиа үсэг таниулах
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: