Монгол хэл 1

Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
"Н" авиа үсгийн бататгал
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: