Монгол хэл 1

Сэдвийн нэр:
Х авай
Хичээлийн нэр:
"Ь" тэмдэг үсэг
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: