Монгол хэл 1
Сэдвийн нэр:
Хичээлийн нэр:
- Долоон эгшгийн бататгал
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: