Монгол хэл 1

Сэдвийн нэр:
Өгүүлбэр дэлгэрүүлж бичье
Хичээлийн нэр:
Өгүүлбэр дэлгэрүүлж бичье
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: