Монгол хэл 1

Сэдвийн нэр:
Улаан үнээ
Хичээлийн нэр:
Улаан үнээ
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: