Монгол хэл 1

Сэдвийн нэр:
Ус шүлэг
Хичээлийн нэр:
Ус шүлэг
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: