Монгол хэл 1

Сэдвийн нэр:
С авиа үсэг бататгал
Хичээлийн нэр:
С авиа үсэг бататгал
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: