Монгол хэл 1

Сэдвийн нэр:
Е авиа үсэг бататгал
Хичээлийн нэр:
Е авиа үсэг бататгал
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: