Монгол хэл 1

Сэдвийн нэр:
Гийгүүлэгч авиа
Хичээлийн нэр:
Гийгүүлэгч авиа
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: