Математик 1

Сэдвийн нэр:
20 хүртлэх тооны хасах үйлдэл
Хичээлийн нэр:
Хүн хүртлэх тооны хасах үйлдэл
Хичээлийн агуулга:
Суралцахуйн зорилт: